Сергіївська селищна рада
Білгород-Дністровського району Одеської області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

​​​​​​​Положення про постійні комісії

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             Рішенням  Сергіївської селищної ради

                                                                                       від «13» листопада 2020  року№ 5

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

СЕРГІЇВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

 ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення

2. Голова постійної комісії

3. Організація діяльності постійної комісії

4. Напрямки діяльності постійних комісій

 

1. Загальні положення

1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які  належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. До складу однієї комісії може бути включено не менше 4 та не більше 6 депутатів.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.

1.4. Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень ради, селищного голови або секретаря ради.

1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради та інших рад, управліннями та відділами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9. Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

2. Голова постійної комісії

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

2.2. Скликає і веде засідання комісії.

2.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6.Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7.Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.8. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.9.Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.10.У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

 

3. Організація діяльності постійної комісії

 

3.1. Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради.

3.2. Постійна комісія за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради.

3.3. Засідання постійних комісій проводиться відкрито, крім випадків, коли за рішенням постійних комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3.4. Для проведення слухання постійна комісія визначає кворум, який не може бути меншим, ніж три члени. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них.

3.5. Слухання не може бути припинено, поки всі бажаючі не використають це право. Слухання проводиться в межах одного робочого дня. Постійна комісія може прийняти рішення про продовження слухання.

3.6. Постійна комісія повинні повідомляти про дату, місце проведення слухання та питання, що виносяться на обговорення, не менш як за тиждень до його початку.

3.7. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.8. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії , а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії .

3.9. В протоколі зазначаються:

            - номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

            - прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, з зазначенням причин їх відсутності, список запрошених осіб, які присутні на засіданні;

            - порядок денний засідання;

            - розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під, час їх обговорення та короткий зміст їх виступів;

            - назви документів, розглянутих па засіданні постійних комісій або поширених серед членів постійної комісії;

            - результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилось;

прийняті рішення, рекомендації, висновки.

3.10. Протокол засідання постійної комісії підписують головуючий на засіданні та секретар цієї комісії.

3.11. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються у встановленому порядку і за зверненнями депутатів селищної ради надаються для ознайомлення.

3.12. Протокол засідання комісії є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

3.13. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.14. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників управлінь та відділів ради.

3.15. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.16. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

4. Напрямки діяльності постійних комісій

 

4.1. Постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я та соціального захисту населення за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста;

2) питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

3) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

4) питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

5) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

6) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

7) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

8) питання щодо дотримання законодавства в сфері запобігання та протидії корупції;

9) питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

10) питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;

11) питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;

12) питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

13) питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

14) питання здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;

15) питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;

16) питання забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

17) питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

4.2. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, інвестиційної політики, міжнародних відносин, інформаційних технологій, культури, освіти, сім’ї, молоді та спорту за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

4) питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

5) питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

6) питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах; 7) питання соціально-економічного, стратегічного розвитку міста, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

8) проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

9) питання створення умов для розвитку культури;

10) питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

11) питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

12) питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

13) питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

14) питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

4.3. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, підприємництва, торгівлі та сфери послуг за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету та письмового звіту про хід та результати відчуження комунального майна;

3) заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;

4) питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

5) питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;

6) питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

7) питання підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

8) питання післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;

9) питання аналізу соціальних наслідків приватизації;

10) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

11) питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства міста, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

12) питання транспортного обслуговування;

13) питання розвитку всіх видів зв’язку;

14) питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;

15) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

16) питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

4.4. Постійна комісія з питань землеустрою та земельних правовідносин, екології, планування забудови території та архітектури за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) проекти місцевих програм охорони довкілля;

4) питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;

5) питання підготовки пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

6) питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

7) питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природо-охоронного законодавства;

8) питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;

9) питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;

10) питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

11) питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

12) питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

 

5. Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, управліннями та відділами

 

5.1. Рекомендації постійної комісії подаються   селищному  голові в письмовій формі з реєстрацією в канцелярії .

5.2. Виконавчий комітет, управління та відділи ради  в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

5.3. План роботи постійної комісії складається головою постійної комісії, його заступником та секретарем з урахуванням пропозицій членів комісій і затверджується на засіданні постійної комісії.

5.4. Додатково до порядку денного засідання постійної комісії можуть бути включені питання термінового характеру, якщо на цьому наполягає не менш як половина присутніх на засіданні її членів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь